Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene gebruiksvoorwaarden Dorpshuis Hollandsche Rading

 • 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruiksovereenkomsten.
 • 2. Bij een voorlopige reservering kan een optie worden verleend voor een bepaalde dag of periode.
 • 3. Gebruiker dient bij voorkeur minimaal 14 dagen voorafgaande aan het gebruik met de beheerder overleg te plegen over de gewenste inrichting van het gebouw (Dorpshuis Hollandsche Rading) - onder opgave van te gebruiken apparatuur en het daarvoor benodigde elektrische vermogen - en over eventuele consumptieverzorging.
 • 4. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, gelden voor het gebruik de volgende dagdelen:
  morgen : 09.00 - 12.30 uur
  middag : 13.30 - 17.30 uur
  avond : 19.30 - 23.00 uur
  Het gebouw zal een kwartier voor de bovengenoemde aanvangstijden voor gebruiker toegankelijk zijn. Voor feestjes worden eventueel afwijkende afspraken gemaakt.
 • 5. De vergoeding is inclusief de kosten voor gebruik van verwarming, elektriciteit en verlichting.
 • 6. Het gebruik van de keuken en de keukeninventaris is toegestaan.
 • 7. De bediening van de technische apparatuur van gebruikgever dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend door personeel van gebruikgever te geschieden.
 • 8. Door gebruikgever aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de ruimte.
 • 9. Het is zonder schriftelijke toestemming van de gebruikgever, de gebruiker niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de ruimte of inrichting daarvan aan te brengen. Gebruiker draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van de ruimte.
 • 10. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen.
 • 11. Gebruiker is verplicht direct na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen. Gebruikgever is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.
 • 12. Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de bijeenkomst drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen brandwacht- en extra personeelskosten, komen ten laste van gebruiker.
 • 13. Tijdelijke extra aansluitingen voor telefoon en elektriciteit dienen te worden aangebracht en verwijderd door de door gebruikgever aan te wijzen installateurs. De hieraan verbonden kosten worden de gebruiker in rekening gebracht.
 • 14. Het maken van radio- en/of televisieopnamen is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van gebruikgever.
 • 15. Het is gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van gebruikgever geldinzamelingen, collecten en/of verkopen van welke aard dan ook te doen plaatsvinden.
 • 16. De organisatie en de verkoop van entreebewijzen en programma's geschiedt buiten verantwoordelijkheid van gebruikgever, voor zover niet anders tevoren schriftelijk is overeengekomen.
 • 17. Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van gebruikgever te geschieden.
 • 18. Gebruiker is verplicht om de ruimte na afloop van de activiteiten netjes en schoon op te leveren. Hieronder wordt verstaan: bezemschoon en gedweild. Het betreft hier de gebruikte ruimte alsmede de keuken, de toiletten en de gang. Bij in gebreke blijven hiervan wordt, per keer, maximaal 150 euro schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 • 19. Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of gebruikgever dienen te worden opgevolgd.
 • 20. Gebruiker is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het ruimte omschreven in de gebruiksovereenkomst, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.
 • 21. Weder in gebruikgave is niet toegestaan.
 • 22. Mocht gebruikgever door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn de ruimte ter beschikking van gebruiker te stellen, dan is gebruikgever niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 • 23. In het gebouw mogen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden gebruikt. In het gebouw mag geen sterke drank worden gebruikt. Onder sterke drank wordt verstaan: de drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumenprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn.
 • 24. Het is gebruiker niet toegestaan de ruimte anders te gebruiken dan waarvoor het in gebruik is gegeven.
 • 25. Gebruiker dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke Vergunningen.
 • 26. Gebruikgever is niet aansprakelijk voor de niet nakoming van één der verplichtingen van gebruiker.
 • 27. Roken in het Dorpshuis is verboden.
 • 28. Leeftijdsgrens voor verkoop en gebruik van alcoholhoudende dranken is 18 jaar.
 • 29. De scheidingswand in de zaal mag uitsluitend door één van de beheerders worden bediend.
 • 30. Het meenemen van huisdieren naar het Dorpshuis is niet toegestaan.